Privacy statement

SOLVE Consulting Nederland, gevestigd aan Kamer PT-1.022, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://solve-consulting.nl/

SOLVE Consulting Nederland

Erasmus Universiteit Rotterdam

Kamer PT-1.022

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

landelijk@solve-consulting.nl

 

Stichting SOLVE Consulting

Onder de gemeenschappelijke noemer SOLVE Consulting, worden in deze privacyverklaring SOLVE Consulting Nederland, SOLVE Consulting Rotterdam, SOLVE Consulting Amsterdam en SOLVE Consulting Utrecht geduid.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SOLVE Consulting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter.landelijk@solve-consulting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens om:

  1. De voor SOLVE Consulting geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
  2. Een lidmaatschap, donateurschap, of andere relatie met betrekking tot SOLVE Consulting vast te kunnen leggen, en de uitvoer van de bijbehorende verplichtingen;
  3. U te informeren over onze dienstverlening en activiteiten;
  4. U gebruik te kunnen laten maken van, en toegang te verlenen tot onze besloten websites, portaalsites en soortgelijke online omgevingen, toegankelijk via www.solve-consulting.nl. In het geval van een sollicitatie, uw geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen, en u uit te nodigen voor een gesprek.

 

SOLVE Consulting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten en u aanbiedingen te doen (artikel 6, sub f, AVG). Tot slot zijn wij sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw BSN en een kopie van uw ID-document te verwerken, onder meer wanneer u bij ons in dienst komt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SOLVE Consulting neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SOLVE Consulting) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SOLVE Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. SOLVE Consulting bewaart persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk toegestane termijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SOLVE Consulting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SOLVE Consulting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SOLVE Consulting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SOLVE Consulting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voorzitter.landelijk@solveconsulting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SOLVE Consulting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SOLVE Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via voorzitter.landelijk@solve-consulting.nl.

 

Afsluitende opmerking

SOLVE Consulting behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. SOLVE Consulting adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt in juli 2020.